GAME OVER

Host a room

Playing with AI

Level: Normal

Play with friend Restart

Share board

Guideline - Hướng dẫn

There are 3 options: Play with friend, Play with AI and Play in room.
Có 3 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy và Chơi trong phòng

  1. Play with friend: Users press on the button "PLAY WITH FRIEND" on the front page and practice with friend.
    Chơi với nhau: Người dùng ấn vào nút "PLAY WITH FRIEND" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau trên cùng một máy.
  2. Play with AI: Users play directly on the front page. There are 4 levels: Newbie, Easy, Normal, and Hard.
    Chơi với máy: Người dùng chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thườngKhó.
  3. Play in room: Users press on the button "CREATE ROOM", host a new room with random Room code, and create a password for you and your friend, also capable of Inviting friend to play by sending the link. Users can also access the page "Rooms" to enter a hosted room. Users can choose Red Side or Black Side, Red moves first.
    Chơi trong phòng: Người dùng ấn vào nút "CREATE ROOM", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Người dùng cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này người dùng có thể lựa chọn Quân Đỏ hoặc Quân Đen. Quân Đỏ đi trước.

Comments

Top